Regulamin szkoleń i usług doradczych

obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. ASA Consulting Słodczyk Andrzej (w skrócie: ASA Consulting) prowadzi usługi szkoleniowe i doradcze z zakresu opisanego na stronie https://asa.tychy.pl  na podstawie wpisu do CEIDG oraz zawartego w rejestracji odpowiedniego numeru PKD.
 2. Nieodłączną część niniejszego Regulaminu stanowi obowiązek informacyjny RODO zawarty na stronie: https://asa.tychy.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
 3. Ww. usługi prowadzone są przez doświadczonych trenerów lub konsultantów.
 4. Przed realizacją każdej zamkniętej usługi szkoleniowej lub doradczej podpisywana jest umowa lub w sytuacji wyjątkowej, stosuje się formę zlecenia pisemnego.
 5. Przed realizacją usługi szkolenia otwartego ASA Consulting zbiera zgłoszenia drogą mailową i podejmuje decyzję o dacie i miejscu uruchomienia szkolenia.
 6. Podpisanie umowy lub wystawienie zlecenia na usługę zamkniętą poprzedzone jest analizą potrzeb wykonywaną w formie pisemnej lub ustnej, w wyniku której przedstawiana jest klientowi oferta na piśmie.
 7. Po akceptacji oferty lub po negocjacji jej warunków następuje podpisanie umowy lub złożenie zlecenia z podaniem terminów  realizacji usługi, odwołujących się do oferty.
 8. Uzgodnione terminy realizacji usługi mogą ulec zmianie, co zostaje potwierdzone aneksem lub minimum informacją mailową.
 9. ASA Consulting prowadzi głównie usługi skierowane dla konkretnych firm i ich pracowników (doradztwo indywidualne, szkolenia zamknięte).
 10. ASA Consulting prowadzi doradztwo lub szkolenia w formie otwartej w porozumieniu z izbami gospodarczymi lub innymi firmami czy organizacjami, a także szkolenia otwarte w małych grupach np. dla nowo przyjętych pracowników, jako cykliczne w określonych dniach miesiąca.
 11. Uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych przez ASA Consulting nie jest obowiązkowe, a jedynie stanowi podwyższenie kompetencji pracowników w zakresie ważnych dla przedsiębiorcy/organizacji/urzędu/osoby fizycznej tematów.

§ 2. Warunki uczestnictwa

 1. Warunki uczestnictwa w szkoleniu zamkniętym lub dot. usługi doradczej, w tym warunki finansowe, otrzymanie faktury i zaświadczeń po wykonaniu usługi i inne, w tym warunki rezygnacji, reklamacji itp. wynikają z zapisów zawartej umowy przed rozpoczęciem ww. usługi. Jeżeli nie dokonano w umowie zapisów dot. rozstrzygnięcia jakichkolwiek spraw dot. realizacji szkolenia lub doradztwa zamkniętego należy uznać, że mają zastosowanie przepisy ogólne (np. Kodeks Cywilny).
 2. Usługa zamknięta odbywa się w siedzibie zamawiającego lub w innym wskazanym przez zamawiającego miejscu.
 3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu otwartym jest przesłanie informacji  na adres: anna.slodczyk@asa.tychy.pl i uzyskanie pozytywnej odpowiedzi zwrotnej oraz wpłata ustalonej w odpowiedzi zwrotnej kwoty na konto podane w odpowiedzi zwrotnej na minimum 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Za dzień spełnienia świadczenia uważa się dzień uznania rachunku bankowego ASA Consulting.
 4. W przypadku, gdy należna kwota tytułem uczestnictwa w szkoleniu nie wpłynie w ww. terminie, a osoba uczestnicząca w szkoleniu oświadczy, że wpłata została dokonana, ASA Consulting może wyrazić zgodę na dopuszczenie tej osoby do udziału w szkoleniu po uprzednim przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu na adres anna.slodczyk@asa.tychy.pl
 5. Szkolenia otwarte odbywają się raz w miesiącu w siedzibie w Tychach, ul. Budowlanych 41 o godz. 10.00, pod warunkiem uzbierania grupy minimum 3 osób. Maksymalna grupa, to 5 osób. Zwykle jest to pierwszy poniedziałek miesiąca.
 6. Przy większej ilości osób chętnych ASA Consulting wskazuje inną salę, np. własną salę w drugiej lokalizacji na szkolenie w godzinach popołudniowych. W takiej sytuacji ustalany jest najbliższy w stosunku do pierwszego poniedziałku miesiąca, możliwy termin przeprowadzenia szkolenia.
 7. Po zebraniu minimalnej ilości osób na szkolenie otwarte i ustaleniu miejsca i czasu szkolenia ASA Consulting osobiście kontaktuje się ze zgłoszonymi osobami za pośrednictwem adresu mailowego z którego przesłano zlecenie (adres firmowy) lub za pośrednictwem adresu ogólnego firmy (adres biura), w celu przekazania pełnej informacji o miejscu i terminie szkolenia, a także podaje ostateczną kwotę (może ona zależeć od ilości zgłoszonych osób przez firmę) i numer rachunku bankowego oraz w celu zapytania o szczególne oczekiwania dot. szkolenia otwartego. Każdy uczestnik może przed szkoleniem zadzwonić na podany numer telefonu: 32 227 69 18 w godzinach 9.00-16.00, aby uzyskać wszelkie informacje.
 8. ASA Consulting zastrzega sobie w sytuacji losowej lub innej uzasadnionej (np. rezygnacja części uczestników i brak ilości minimalnej lub nagła choroba trenera) do przesunięcia terminu potwierdzonego szkolenia lub jego odwołania, co potwierdzi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem poczty mailowej, wysyłając informację na adres z którego przesłano zlecenie.
 9. W przypadku odwołania szkolenia otwartego lub takiej zmiany terminu, która uniemożliwi uczestnictwo, dokonana wpłata zostanie niezwłocznie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została dokonana.
 10. W przypadku prowadzenia naboru na bezpłatne szkolenia otwarte, wszelkimi sprawami organizacyjnymi i ustaleniem oczekiwań zajmuje się organizator szkolenia, zwykle jest to izba gospodarcza.
 11. Zgłoszenia na szkolenia otwarte w zbliżającym się miesiącu należy wysyłać tylko i wyłącznie mailem na podany adres anna.slodczyk@asa.tychy.pl w tekście wiadomości. Nie będą otwierane wiadomości zawierające jakiekolwiek załączniki. Ostateczny termin przesłania informacji dot. udziału w szkoleniu w zbliżającym się miesiącu, to ostatni czwartek miesiąca poprzedzającego.
 12. Treść informacji powinna zawierać:
  • Nazwę podmiotu zlecającego – obowiązkowo, gdyż szkolenia przeznaczone są dla pracowników firm
  • Ilość uczestników szkolenia – nie należy wysyłać listy uczestników szkolenia!
  • Tytuł szkolenia
  • Miesiąc w którym oczekuje się szkolenia
  • Szczególne oczekiwania, o ile są ustalone w momencie wystawiania zlecenia
 13. Nie należy w treści maila podawać innych danych osobowych niż adres poczty mailowej i nazwa podmiotu zlecającego.
 14. Przed wysłaniem maila należy zapoznać się z obowiązkiem informacyjnym zawartym na stronie Internetowej. W odpowiedzi zwrotnej będzie on zawarty w stopce maila.
 15. Faktury będą przekazane po realizacji usługi szkolenia otwartego, a wszelkie dane do faktury zostaną zebrane drogą mailową lub podczas szkolenia. Firma, której pracownik/nicy uczestniczą w szkoleniu wyraża zgodę na wystawianie elektronicznych faktur VAT przez ASA Consulting bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur VAT i wysłanie ich na adres mailowy, z którego zostało wysłane zgłoszenie na szkolenie lub na inny podany adres mailowy firmy.
 16. Przed rozpoczęciem szkolenia otwartego zostaną zebrane również dane do zaświadczenia wydawanego po szkoleniu. Na formularzu poza przekazaniem danych osobowych do zaświadczenia o szkoleniu osoba uczestnicząca w szkoleniu oświadcza, że zapoznała się z obowiązkiem informacyjnym RODO oraz z niniejszym Regulaminem.
 17. ASA Consulting ma prawo do weryfikacji tożsamości osoby, której wystawia zaświadczenie, szczególnie w sytuacji, gdy szkolenie kończy się egzaminem.
 18. Zaświadczenia po szkoleniu otwartym wysyłane są pocztą niezwłocznie po szkoleniu na adres firmy wysyłającej osobę na to szkolenie.
 19. W przypadku odmowy zweryfikowania tożsamości, zaświadczenie zostanie wysłane na adres mailowy z którego przyszło zlecenie odbycia szkolenia, w formie zaszyfrowanej, a unikalne hasło do jego otwarcia zostanie przekazanie osobie obecnej na szkoleniu.
 20. W sytuacji szczególnej, gdy na szkolenie otwarte lub do usługi doradczej zgłosi się osoba fizyczna, nie reprezentująca żadnej firmy, ani nie będąca pracownikiem żadnej zgłaszającej firmy, ASA Consulting zastrzega sobie prawo decyzji czy podejmie się szkolenia dla tej osoby. W takim przypadku stosuje się zasady jak dla szkolenia zamkniętego i przepisy Ustawy o prawach konsumenta.

§ 3. Szkolenie

Cena szkolenia obejmuje:

 1. uczestnictwo w szkoleniu,
 2. materiały szkoleniowe w formie papierowej,
 3. certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, 
 4. dla szkoleń otwartych cena zawiera również napoje i salę/pokój z rzutnikiem
 5. dla szkoleń zamkniętych wszelkie dodatkowe świadczenia, jak sala i sprzęt techniczny, materiały do ćwiczeń, materiały w formie elektronicznej, wzorce dokumentacji, catering itp. opisane są w zawartej umowie.

Czas i program szkolenia wynika z agendy szkolenia, zawartej w:

 1. umowie dla szkoleń zamkniętych,
 2. w ofercie przedstawionej na stronie https://asa.tychy.pl,
 3. w ofercie przesłanej mailem lub przekazanej w innej formie podczas spotkań, konferencji itp. lub po nich osobom zainteresowanym,
 4. w ofercie innych współpracujących firm lub organizacji wysyłających ofertę swoim członkom wg własnych zasad

Osobie uczestniczącej w szkoleniu lub w usłudze doradczej nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie szkolenia czy usługi, chyba że trener lub doradca wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku. Złamanie niniejszego zakazu stanowić może naruszenie dóbr osobistych lub prawa autorskiego.

§ 4. Rezygnacja ze szkolenia przez uczestnika

 1. Osobie lub firmie zgłaszającej się lub swoich pracowników na szkolenie przysługuje prawo rezygnacji z udziału w szkoleniu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ustępie 2 i 3 niniejszego paragrafu.
 2. Rezygnacja z udziału  w szkoleniu otwartym, którego udział potwierdza jedynie w sposób opisany w § 2 pkt. 12 bez ponoszenia kosztów może odbyć się wyłącznie drogą mailową na adres anna.slodczyk@asa.tychy.pl, przy czym wiadomość w przedmiocie rezygnacji musi wpłynąć na ww. skrzynkę pocztową  nie później niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.
 3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu otwartym w terminie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia skutkuje obciążeniem firmy, która dokonała zgłoszenia pracownika kwotą brutto w wysokości do 30% kosztów uczestnictwa, nie więcej jednak niż kwotą związanej z rezygnacją, rzeczywistej straty poniesionej przez ASA Consulting (sala, napoje, catering, opłata wykładowcy, materiały szkoleniowe, wypożyczenie sprzętu itp.).
 4. W przypadku zmiany terminu szkolenia, jeżeli rezygnacja wynikała z uzasadnionych przyczyn losowych, nie obciąża się firmy żadnymi kosztami. Dokonana wpłata przechodzi na następny termin szkolenia, chyba, że szkolenie wiązało się z wynajmem sali w zewnętrznej firmie, a ilość rezygnujących w ostatnim momencie pracowników spowodowała stratę finansową ASA Consulting związaną z koniecznością opłaty sali firmie zewnętrznej.

§ 5. Prawa autorskie

 1. ASA Consulting oświadcza, że udziela uczestnikowi szkolenia lub firmie licencji niewyłącznej, nieodwołalnej  i bezterminowej na korzystanie ze wszystkich materiałów i wzorów dokumentów przekazanych Uczestnikowi podczas szkolenia otwartego lub szkolenia zamkniętego lub usługi doradczej, do których ASA Consulting  przysługują prawa autorskie, w zakresie koniecznym do realizacji zamówionej usługi szkoleniowej lub doradczej. Licencja, o której mowa zdaniu poprzedzającym udzielona zostaje od dnia, w którym po raz pierwszy został przekazany dokument lub materiał mający cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz.1191, z późn. zm.), bez względu na formę jego utrwalenia.
 2. Licencja, o której mowa powyżej obejmuje następujące pola eksploatacji:
  • w zakresie utrwalania utworu lub jego zwielokrotniania dla celów własnych – wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką w jakiej został pozyskany utwór, w tym także drukiem , jeśli utwór został przekazany cyfrowo,
  • w zakresie rozpowszechniania utworu – wyświetlenie, odtworzenie a także udostępnianie utworu oraz wprowadzenie do pamięci komputerów z zastrzeżeniem ww. pkt. a) w taki sposób, aby każdy pracownik firmy, która dokonała zgłoszenia na szkolenie lub której pracownik uczestniczył w usłudze doradczej  miał dostęp w siedzibie tej firmy lub jej oddziałach i w czasie przez siebie wybranym,
  • dokonywania przeróbek i innych opracowań utworu oraz korzystania z takich przeróbek i opracowań i rozporządzania nimi na polach eksploatacji określonych wyżej.
 3. ASA Consulting nie wyraża zgody na korzystanie z utworu przez inne osoby fizyczne lub prawne, poza uczestnikami szkolenia lub usługi doradczej i innymi pracownikami firm ich zgłaszających.

§ 6. Reklamacje

 1. Podmiot/firma zawierający/a umowę lub zgłaszający pracownika na szkolenie jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem lub jakością świadczonej usługi szkoleniowej lub doradczej.
 2. Jeżeli wykonana usługa ma wady, firma ma prawo do reklamacji i żądania naprawy tych wad lub ich usunięcia. Wady należy jednoznacznie wskazać ASA Consulting (szczegółowe przedstawienie posiadanych informacji i opis okoliczności, przedstawienie dowodów) i wyznaczyć termin na ich naprawienie.
 3. Jeżeli ASA Consulting stwierdzi, że nie jest w stanie wykonać naprawy w określonym przez firmę terminie, firma może zażądać obniżenia kosztów za usługę. Jeżeli wada usługi jest niemożliwa do usunięcia, to należy określić szacunkowo jej udział w całej usłudze i ustalić proporcjonalny upust.
 4. Dla celów badania zasadności reklamacji w stosunku do usług szkoleniowych wykorzystuje się wyniki ankiet po szkoleniu.
 5. Jeżeli w ankietach po szkoleniu nie wykazano żadnych zastrzeżeń,  firma zgłaszająca reklamację powinna przedstawić inne dowody w sprawie, a nie samo oświadczenie.
 6. Jeżeli przedmiotem reklamacji jest wartość merytoryczna szkolenia lub ew. wykazane błędy merytoryczne, należy przedstawić konkretny błąd i wskazać jaka powinna być prawidłowa informacja.
 7. Termin zgłaszania reklamacji upływa po 7 dniach od terminu szkolenia lub podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego usługi doradczej, z zastrzeżeniem przepisów wynikających z Ustawy o prawach konsumenta.
 8. Reklamacje można składać pisemnie do ASA Consulting na adres 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 41 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.slodczyk@asa.tychy.pl, podając temat maila: REKLAMACJA
 9. ASA Consulting rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, ASA Consulting w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie spraw nie objętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Organizator uprawniony jest do kontaktów z osobami uczestniczącymi w szkoleniu lub w usłudze doradczej w celu przekazania dodatkowych informacji, uzupełniających materiałów, zebrania dodatkowych ankiet, referencji itp. w terminie do 1 roku od daty szkolenia czy podpisania protokołu końcowego z usługi doradczej lub w terminie do 3 lat od przeprowadzenia szkolenia czy usługi doradczej w celu zaproszenia na szkolenia uzupełniające.
 3. Ww. osoby mogą zgłosić swój sprzeciw przeciwko ww. działaniom na adres anna.slodczyk@asa.tychy.pl
 4. Każdy uczestnik szkolenia lub usługi doradczej ma prawo dobrowolnie zapisać się do grupy zamkniętej na Facebook-u, jak również z niej wystąpić w dowolnym momencie. Nazwa na Facebooku: Analiza ryzyka RODO Bezpieczeństwo – zarzadzanieryzykiem.expert
 5. Firma zgłaszająca pracowników na szkolenia oświadcza, iż zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.