Obowiązek informacyjny dotyczący danych osobowych stron umów zawartych z ASA Consulting

Dane osobowe osób uczestniczących w realizacji umowy, pozyskane od drugiej Strony umowy są/będą przetwarzane w siedzibie ASA Consulting w Tychach ul.Budowlanych 41 w celu związanym z realizacją zawartej umowy i dane są/będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO.

Zakres danych wynika z roli wykonywanej podczas realizacji umowy i są to dane kategorii zwykłej:  imię, nazwisko, potwierdzenie tożsamości, dane kontaktowe, ew. uprawnienia zawodowe. Dane pracowników drugiej Strony umowy realizujących umowę, ASA Consulting otrzymuje od reprezentantów drugiej Strony umowy.

Podanie  danych osobowych przez obydwie strony umowy  jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i prawidłowe jej wykonanie.

Odbiorcy ww. danych osobowych są określeni w przepisach prawa, a także mogą być nimi firmy informatyczne, banki, firmy doradcze oraz kancelarie prawne, firmy windykacyjne, dostawcy towarów lub usług, odbiorcy towarów, firmy kurierskie oraz inne podmioty w ramach realizacji konkretnej umowy, o których druga Strona umowy została poinformowana w trakcie jej realizacji.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres podany w obowiązku informacyjnym RODO na niniejszej stronie Internetowej i jest to zależne od rodzaju umowy.