Spełnienie obowiązku informacyjnego

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ SŁODCZYK ANDRZEJ ASA CONSULTING W TYCHACH UL. BUDOWLANYCH 41

Zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) ASA Consulting informuje, że przetwarza dane osobowe i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO.  Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez ASA Consulting mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, przenoszenia, zapomnienia  lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie ASA Consulting w Tychach, ul. Budowlanych 41 w godzinach od 9.00 do 15.00.

 ASA Consulting nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych, za wyjątkiem profilowania w imieniu zakładów ubezpieczeń, jako podmiot przetwarzający.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: odo@asa.tychy.pl

ASA Consulting informuje  o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

 Poniżej zamieszczamy informację o poszczególnych bazach danych osobowych:

Użytkownicy mediów społecznościowych – Facebook

ASA Consulting w Tychach informuje, że przetwarza dane osobowe użytkowników Facebook-a i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usług, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

RODO.  Zakres przetwarzanych danych wynika z użytkowania Facebook-a przez użytkownika. Administrator przetwarza dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, udziału w szkoleniu lub innym spotkaniu, albo innego sposobu pozyskanego kontaktu, a także wszelkich działań użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z fanpage’a. Administrator posiada informacje o:

a) polubieniu fanpage’a,
b) aktywności na fanpage’u,
c) treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników.

Dane są przetwarzane na zasadach opisanych w Regulaminie Facebook-a, przez okres wynikający z woli użytkowników, nie dłużej niż do czasu wystąpienia z żądaniem ich usunięcia.

Dane są przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym przez Facebook-a, zgodnie z zabezpieczeniami opisanymi na stronie Facebook-a.

Klienci usług ubezpieczeniowych

ASA Consulting w Tychach informuje, że przetwarza dane osobowe klientów i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1. lit. a) RODO.  Zakres przetwarzanych danych zależy od rodzaju ubezpieczenia lub od rodzaju innej proponowanej usługi, ale zawsze zależy od decyzji klienta, np. pozostawiając zgodę na dowód rejestracyjny klient sam podejmuje decyzję o szybszym zaproponowaniu składki ubezpieczeniowej do wznowienia, wyliczonej z dużym wyprzedzeniem przez Administratora bez konieczności wizyty klienta w biurze.

Dane zostały zebrane na podstawie dobrowolnej zgody, która w każdym momencie może zostać wycofana.

Nie udzielenie zgody lub jej wycofanie wiązać się będzie z brakiem możliwości kontaktu z klientem w innej formie niż listowna lub z brakiem możliwości przygotowywania ofert marketingowych Administratora.

Odbiorcami danych osobowych mogą być zakłady ubezpieczeniowe lub inne współpracujące firmy przy realizacji oferowanych usług marketingowych, a także firmy obsługujące systemy informatyczne.

Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, jednakże nie dłużej niż 10 lat od ostatniego kontaktu.

Klienci usług szkoleniowo-doradczych

ASA Consulting w Tychach informuje, że przetwarza dane osobowe klientów i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1. lit. b) RODO. Zakres przetwarzanych danych: dane teleadresowe, dane do umowy/faktury, dane do wystawienia zaświadczenia o szkoleniu/listy szkoleniowe.

Ponadto zbiera się dane osobowe dla realizacji przepisów prawa rachunkowego na podstawie art.6 ust.1 lit.c)

Dane z referencjami od klientów/protokołami zdawczo-odbiorczymi zostały zebrane na podstawie dobrowolnej zgody, która w każdym momencie może zostać wycofana i są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a). Wycofanie tej zgody wiązać się będzie z brakiem możliwości skorzystania z referencji lub zapisów protokołu zdawczo-odbiorczego dla celów marketingu usług własnych ASA Consulting i potwierdzenia rzetelności wykonanych usług.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wskazane w przepisach prawa, a także radcy prawni i firmy obsługujące systemy informatyczne, firmy prowadzące audyty, certyfikaty i firmy kontrolujące wydatkowane środki na usługi szkoleniowo-doradcze. Odbiorcami treści referencji lub protokołów zdawczo-odbiorczych mogą być inne firmy lub organizacje, zainteresowane wykonaniem podobnej usługi.

Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody lub w zakresie faktur nie dłużej niż wynika to z przepisów prawa, a w zakresie pozostałych danych przez 20 lat od ostatniego kontaktu.

Klienci usług turystycznych i wyjazdowych eventów szkoleniowych

ASA Consulting w Tychach informuje, że przetwarza dane osobowe klientów i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1. lit. b) RODO. Zakres przetwarzanych danych: dane teleadresowe, dane do umowy/faktury, dane do wystawienia vouchera, listy grupowe na zakup SKIpassów, obejmujące imię, nazwisko i rok urodzenia w przypadku zniżki dla dzieci i młodzieży.

Ponadto zbiera się dane osobowe dla realizacji przepisów prawa rachunkowego na podstawie art.6 ust.1 lit.c)

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty wskazane w przepisach prawa, a także radcy prawni i firmy obsługujące systemy informatyczne, Organy kontrolujące kontrolujące i dostawcy usług hotelowych, narciarskich i innych zamówionych przez klientów.

Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody lub w zakresie faktur nie dłużej niż wynika to z przepisów prawa, a w zakresie pozostałych danych przez 10 lat od ostatniego kontaktu.

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli ogłaszających się domków, apartamentów, hoteli i innych miejsc noclegowych informujemy, że poza informacjami podanymi pod ww. adresem Internetowym zobowiązani jesteśmy podać informację, że dane do publicznego udostępnienia uzyskaliśmy od FVV St.Veit im Pongau/Austria w ramach zawartej umowy o współpracę. Przetwarzamy jedynie Państwa dane teleadresowe oraz imię, nazwisko lub nazwę. Są to dane należące do kategorii danych zwykłych.

Kontrahenci
Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach związanych:

  • ze współpracą biznesową lub dostawą/kupnem towarów i usług i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy kupna sprzedaży lub innej umowy gospodarczej na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO
  • w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit.c) RODO
  • w zakresie windykacji należności i obsługi prawnej  dane są przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla realizacji zakupu lub usługi oraz wystawienia faktury i ich nie podanie uniemożliwia wykonanie określonego zdarzenia gospodarczego.

Odbiorcy  danych osobowych są tylko  i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego potwierdzonego fakturą lub przez 10 lat od zakończenia trwania umowy.

Dane nie mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w którym nie stwierdzono odpowiedniego stopnia ich ochrony. Stosuje się w takim przypadku odpowiedni sposób techniczny zabezpieczenia tych danych w momencie ich przekazywania oraz w umowach biznesowych.

Dane związane z prowadzeniem firmy

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach związanych z bieżącym prowadzeniem firmy w oparciu o art.6 ust.1 lit.f), tj.
w książkach teleadresowych, rejestrach, książkach pocztowych itp.

 Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z bieżących potrzeb Administratora lub z regulaminów wewnętrznych.

Podanie danych jest konieczne dla realizacji współpracy biznesowej i ich nie podanie utrudniłoby wykonanie określonego zdarzenia biznesowego.

Odbiorcy  danych osobowych są określeni w wewnętrznych procedurach oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu.

Poczta mailowa i telefony służbowe

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych, z którymi kontaktujemy się drogą teleinformatyczną, informujemy, że Państwa adres e-mailowy lub numer telefonu przetwarzany jest w naszej firmie w celach komunikacji, na podstawie art.6 ust.1 lit.f) RODO.

Podanie danych wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, na zasadzie dalszego przesyłania poczty dot. konkretnej omawianej tematyki w gronie większej grupy osób, a także dostawcom usług hostingowych.

Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:

  • bezpośrednio od Państwa, co uznajemy, jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny
  • z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, numer telefonu, nazwa lub imię i nazwisko, adres)

Dane będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.

Zakres przetwarzanych danych: adres e-mail, numer telefonu, nazwa, adres, imię i nazwisko, treść informacji.

Pracownicy

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie.w celach:

  • związanych z zatrudnieniem i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy i innych umów dodatkowych na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO
  • w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, zaopatrzenia emerytalnego, BHP, szkoleniowe, rozliczenia czasu pracy, socjalne) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit.c) .

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

Podanie danych w celu zatrudnienia jest wymogiem ustawowym i nie podanie ich uniemożliwia zatrudnienie.

Odbiorcy  danych osobowych są tylko  i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 50 lat od momentu ustania zatrudnienia w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przez 10 lat od momentu ustania innej zawartej z pracownikiem umowy i przez okres 5 lat w pozostałym zakresie.